กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.งามพิศ สัตย์สงวน อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้วิจัย   โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สุ่ม ขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา เพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ในเรื่อง "กลยุทธ์การนำเด็กในโรงเรียนปฐมวัยและครอบครัวเข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ และลดพฤติกรรมความรุนแรงอย่่างยั่่งยืน"  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการนำเด็กในโรงเรียนปฐมวัยเข้าถึงหลักธรรมของพุทธศาสนา ฯ  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล