กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า  คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย " MU Safe School" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5 (MU Safe School Virtual Workshop 5 ) เรื่อง "เล่่นเรื่องใหญ่่ : เล่นคือชีวิตของเด็ก" ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 13.30  น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาแจ้งให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาท้ายบันทึกนี้

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล