กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรภายนอกเพือคัดเลือกแต่งต้้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อเสนอและต่อผู้อำนวยการในกรณีจำแนกเด็กและเยาวชน การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแต่ละราย และหน้าที่อื่นตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ผู้มีคุณสมบัติ   ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพดังกล่าว 

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล