กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภท่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล