กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย  นางสาวจิรัชญา  พ่ึ่งเกิด   รหัสประจำาตัวนิสิต  6314652624  นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างการทำวิจัย เรื่อง "แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้เรียน  ใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดจำนวน 63 โรงเรียน ในการให้ความอนุคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา  ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ  สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาให้ความอนุเคราะห์แก่นิสิตดังกล่าวด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล