กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย จังหวัดนนทบุรี ได้ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการเปิดการเรียนการสอนการฝึกอบรม หรือการทำกิกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแผนการปฏิบัีติด้านสาธาณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) และประเมินตนเองใน แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus  เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ตาม QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้ตามเอกสารดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล