กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและพิจารณาการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 นักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ โดยให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด หรือ ศบค.จ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล