กลุ่ม สพป.นบ.2

   สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้พิจารณามอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดพร้อมกรอกแบบฟอร์มประวัตินักเรียนทุนรัฐบาลไทยเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และ/หรือ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งได้ที่ Website: http://thaigovscholars.org และ Facebook: http://www.facebook.com/Thaigovscholars  และส่งแบบฟอร์มประวัติดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (วันประทับตราถือเป็นที่สิ้นสุด) เพื่อพิจารณาคัดเลือกในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล