กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่่นดินซึ่งเป็นองค์การตามรัฐธรรมนูญ่มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่ยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสนอแนะต่อหนส่วยงานภาครัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมแ่ก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกิดสมควรแก่เหตุ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงการที่หน่วงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล