กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครื่อข่ายองค์การงดเหล้า ในการรณรงค์ "สร้างวิถึครู" ด้วยงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ตามประกา่ศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560  ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ มาเพื่อให้สถานศึกษาทราบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล