กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2565 รายละเอียดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ และส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณมาก

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล