กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย Engenius Intemational ซึ่งเป็นหน่วยงานเฮกชนที่มอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ภายใต้โครงการที่หลากหลาย ได้แกj
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น/ระยะยาว โครงการทุนระดับมหาวิทยาลัย โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม
โครงการออร์แพร์ โครงการ work and travelเป็นต้น ได้แจ้งว่าสามารถดำเนินการจัดทดสอบแบบออนไลน์
เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ
ELTS ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ ในระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อนักเรียนในสังกัดเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษเป็นหมู่คณะลสามารถติดต่อประสานงานแจ้งความประสงค์ไปที่งานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๑ ๔๔๘๐๗๗๐ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล