กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีี จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 เพื่อยกย่องเชิดชุเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ฯ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ฯ จึงประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสมัครคัดเลือกดังกล่าวมายังสถานศึกษาเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดเอกสารแนบมานี้ 

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล