กลุ่ม สพป.นบ.2

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแหล่งรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษานอกเหนือจากทุนเสมอภาคและสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล