กลุ่ม สพป.นบ.2

เอกสารเผยแพร่ รายงานผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดฐานการเรียนรู้
โดยใช้ CIPP Model ของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี
ของ นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง

ดาวโหลด

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล